ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบรายงานสรุปผลโครงการ ปีการศึกาษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 15.72 KB 30
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ชั้นเอก ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.85 KB 28
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ชั้นโท ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.63 KB 28
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ชั้นตรี ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 466.1 KB 34
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ (ประถม)ใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 499 KB 75
บัญชีขอเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80 KB 47
แบบฟอร์มตารางสอบปี2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.77 KB 47
แบบฟอร์มการจัดทำข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 27.99 KB 69
แบบบันทึกผลการประเมินการอ่านของนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.5 KB 71
เอกสารการรับอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.49 KB 57
เอกสาร 10 นาทีมหัศจรรย์ อ่านกันยกห้อง Word Document ขนาดไฟล์ 49.55 KB 89
เอกสารขอเข้าเรียน-สอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ปี2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56 KB 59
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ (มัธยมศึกษา) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.11 MB 48
มาตรฐาการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.07 KB 59
แบบรายงาสรุปผลโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 15.73 KB 101
แบบฟอร์มสรุปกิจกรรมโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 135
แบบฟอร์มรับนมโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.52 KB 88
รหัส สำหรับสอบธรรมศึกษา ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.76 MB 57
เอกสารผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 89.5 KB 174
แบบฟอร์มโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 44.23 KB 298
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา (ภาคผนวก) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 841.21 KB 83
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 117
ตัวอย่างการเขียนโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.16 MB 462
แผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2557-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.29 MB 225
แผนปฏิบัติราชการโรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.28 MB 347