ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบรายงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 14.17 KB 5
แบบรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 14.76 KB 4
แบบรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้นอนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 13.99 KB 5
แบบรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายห้อง Word Document ขนาดไฟล์ 12.7 KB 5
แบบส่งการติดตามการรับทุนของมูลนิธิเพิ่มสุข Word Document ขนาดไฟล์ 16.69 KB 14
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.28 KB 4
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25.36 KB 7
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นป.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.15 KB 6
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.43 KB 7
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นป.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.66 KB 14
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นป.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.82 KB 8
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นป.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.82 KB 4
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.63 KB 5
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.72 KB 7
แบบฟอร์มสอบธรรมศึกษาชั้นเอก ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.5 KB 55
แบบฟอร์มสอบธรรมศึกษาชั้นโท ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.5 KB 59
แบบฟอร์มสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49.5 KB 57
แบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 14.53 KB 161
แบบรายงานสรุปผลโครงการ ปีการศึกาษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 15.72 KB 104
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ชั้นเอก ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.85 KB 77
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ชั้นโท ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.63 KB 85
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ชั้นตรี ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 466.1 KB 85
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ (ประถม)ใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 499 KB 254
บัญชีขอเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80 KB 99
แบบฟอร์มตารางสอบปี2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.77 KB 100
แบบฟอร์มการจัดทำข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 27.99 KB 153
แบบบันทึกผลการประเมินการอ่านของนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.5 KB 129
เอกสารการรับอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.49 KB 113
เอกสาร 10 นาทีมหัศจรรย์ อ่านกันยกห้อง Word Document ขนาดไฟล์ 49.55 KB 141
เอกสารขอเข้าเรียน-สอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ปี2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56 KB 230
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ (มัธยมศึกษา) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.11 MB 131
มาตรฐาการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.07 KB 120
แบบรายงาสรุปผลโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 15.73 KB 163
แบบฟอร์มสรุปกิจกรรมโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 205
แบบฟอร์มรับนมโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.52 KB 141
รหัส สำหรับสอบธรรมศึกษา ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.76 MB 106
เอกสารผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 89.5 KB 621
แบบฟอร์มโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 44.23 KB 366
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา (ภาคผนวก) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 841.21 KB 142
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 174
ตัวอย่างการเขียนโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.16 MB 524
แผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2557-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.29 MB 281
แผนปฏิบัติราชการโรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.28 MB 521