ผู้บริหารสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

นายเกรียงไกร จงเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
หัวหน้าผู้บริหารสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

นายประเสริฐ ฉวีอินทร์
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

นางชมจิตร พงษ์เสมา
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา