ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 มิ.ย. 58 ประเมินโรงเรียนแกนนำการอ่านดีเด่น

ประเมินโรงเรียนแกนนำการอ่านดีเด่น

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ที่ 25

โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
04 มิ.ย. 58 ประชุมครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์(ยกระดับผลสัมฤทธิ์)
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
05 มิ.ย. 58 ส่งเล่มหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 2
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
09 มิ.ย. 58 คัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
12 มิ.ย. 58 รวบรวมและสรุปจำนวนนักเรียน โครงการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ แก้ง่ายนิดเดียว
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
16 มิ.ย. 58 ประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ / Science Show / การประดิษฐ์สื่อสิ่งประเดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เครือข่ายโรงเรียนที่25
17 มิ.ย. 58 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
17 มิ.ย. 58 แข่งขันความสามารถด้านคณิตศาสตร์(คณิตคิดเร็ว) และคณิตคิดคำนวณ
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
18 มิ.ย. 58 กิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ ครูสายชั้นมัธยมศึกษา
18 มิ.ย. 58 ประกวดโครงงาน วิจัยในชั้นเรียน การเขียนร้อยแก้ว ร้อยกรอง(ครู)
โรงเรียนพิชัยพัฒนา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
19 มิ.ย. 58 ซ้อมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
สนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร ครูสายชั้นมัธยมศึกษา
22 มิ.ย. 58 ถึง 30 มิ.ย. 58 สำนักการศึกษามาประเมิน การประกวดโรงเรียนวิทยาศาสตร์ดีเด่น
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
26 มิ.ย. 58 กิจกรรมวันสุนทรภู่
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
26 มิ.ย. 58 ประเมิน Smart School
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ สำนักการศึกษา
01 ก.ค. 58 ถึง 29 ก.ค. 58 กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ
01 ก.ค. 58 ถึง 31 ก.ค. 58 สอบซ่อมนักเรียน ม.๒-ม.๓ ที่ติด ๐ ครั้งที่ ๑
01 ก.ค. 58 ถึง 31 ก.ค. 58 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน
01 ก.ค. 58 ถึง 31 ก.ค. 58 โครงการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ แก้ง่ายนิดเดียว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10 ก.ค. 58 ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
11 ก.ค. 58 แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
โรงเรียนบางขุนเทียน ครูลัดดา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
11 ก.ค. 58 สอบชิงทุนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
รองวิชาการ และครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
13 ก.ค. 58 แข่งขันคณิตศาสตร์
โรงเรียนวัดดอกไม้ ครูคณิตศาสตร์ และนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
14 ก.ค. 58 นิเทศ/เยี่ยมชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
รองวิชาการ และครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
15 ก.ค. 58 ส่งรายชื่อนักเรียนป.๑-ม.๓ ประกวดเพชรยอดมงกุฎ
โรงเรียนสตรีวิทยา หัวหน้าสายชั้นทุกสายชั้น
15 ก.ค. 58 ถึง 17 ก.ค. 58 สอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ คณะครูสายชั้นมัธยมศึกษา
16 ก.ค. 58 ส่งรายชื่อนักเรียน ป.๔- ม.๓ ประกวด BMA Top Talent
สำนักการศึกษา หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่่ ๔-มัธยมศึกษาปีที่ ๓
21 ก.ค. 58 นิเทศ/เยี่ยมชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
รองวิชาการ และครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
28 ก.ค. 58 นิเทศ/เยี่ยมชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
รองวิชาการ และครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
04 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ แต่งกายด้วยชุดสุภาพ / เสื้อเหลือง
05 ธ.ค. 58 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม
ณ สำนักงานเขตบึงกุ่ม แต่งกายชุดสุภาพเสื้อเหลือง / ชุดปกติขาว
16 ธ.ค. 58 งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ณ วัดนวลจันทร์ / ชุดปกติขาวเต็มยศ ประดับเครื่องราชฯ ตระกูลช้างเท่านั้น
05 ม.ค. 59 กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
07 ม.ค. 59 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559
08 ม.ค. 59 กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
27 ก.พ. 59 ถึง 03 มี.ค. 59 รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
06 มี.ค. 59 ถึง 12 มี.ค. 59 รับสมัครนักเรียนชั้ันประถมศึกษาปีที่ 1
20 มี.ค. 59 ถึง 26 มี.ค. 59 รับสมัครนักเรียนชั้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1
04 ก.พ. 60 สอบ O-Net
17 ก.พ. 60 แย้มจาดนิทรรศ เรียนรู้คู่ชุมชน
06 มี.ค. 60 ถึง 07 มี.ค. 60 สอบปลายภาคระดับชั้นอนุบาล
14 มี.ค. 60 ถึง 15 มี.ค. 60 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6