ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้น

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

อนุบาล ๑

๕๒

๕๔

106

อนุบาล ๒

๖๑

๔๓

104

รวมอนุบาล ๑-๒

๑๑๓

๙๗

210

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๑๓๕

๙๖

231

ประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๐๔

๑๐๓

207

ประถมศึกษาปีที่ ๓

๙๘

๘๗

185

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๒๓

๑๑๗

240

ประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๑๕

๘๓

198

ประถมศึกษาปีที่ ๖

๑๓๕

๑๑๓

248

รวม ชั้นประถมศึกษา ๑-๖

๗๑๐

๕๙๙

1,309

มัธยมศึกษาปีที่  ๑

๖๒

๓๒

94

มัธยมศึกษาปีที่  ๒

๓๕

๓๑

66

มัธยมศึกษาปีที่  ๓

๓๖

๓๗

73

รวมชั้นมัธยมศึกษา ๑-๓

๑๓๓

๑๐๐

233

รวมทั้งสิ้น

๙๕๖

๗๙๖

1,752