กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวพิชญ์ประอร ภวันต์
ครู คศ.2

นางกานต์สุภางค์ บุญเนตร์
ครู คศ.2

นางสาวสุมารินทร์ ถิิละเวช
ครู คศ.1

นางสาวพิชญา อองกุลนะ
ครูผู้ช่วย