กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพนิดา วงค์ฟ้าเลื่อน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายทวีป เพิ่มสมบัติ
ครู คศ.3

นางกรรณิกา สุขเทศ
ครู คศ.3

นางชญานันท์ แสงทองแจ่ม
ครู คศ.2

นางสาวสุนิสา เส็งง่วน
ครู คศ.2

นางสาวแป้งพิมพ์ ประเทืองผล
ครู คศ.1