กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวแป้งพิมพ์ ประเทืองผล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายทวีป เพิ่มสมบัติ
ครู คศ.3

นางชญานันท์ แสงทองแจ่ม
ครู คศ.2

นางสาวสุนิสา เส็งง่วน
ครู คศ.2

นางสาวพนิดา วงค์ฟ้าเลื่อน
ครู คศ.2

นายวิโรจน์ คงจันทร์
ครู คศ.2

นางสาวอมรรัตน์ ภาคีฉาย
ครู คศ.1

นางสาวกมลทิพย์ ตำปู
ครูผู้ช่วย