กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพนิดา วงค์ฟ้าเลื่อน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายทวีป เพิ่มสมบัติ
ครู คศ.3

นางกรรณิกา สุขเทศ
ครู คศ.3

นางชญานันท์ แสงทองแจ่ม
ครู คศ.2

นางสาวสุนิสา เส็งง่วน
ครู คศ.2

นางสาวแป้งพิมพ์ ประเทืองผล
ครู คศ.1

นายวิโรจน์ คงจันทร์
ครู คศ.1

นางสาววนันญา ผกาศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวอมรรัตน์ ภาคีฉาย
ครูผู้ช่วย