สายชั้นมัธยมศึกษา

นายณัฐพงศ์ เพชรฤทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษา

นางปารณีย์ สุนทรวัฒน์
ครู คศ.2

นางกรรณิกา สุขเทศ
ครู คศ.2

นางประไพศรี จารุแพทย์
ครู คศ.2

นายวีรักษ์ ชัยศรี
ครู คศ.2

นางสาววิรุฬห์กานต์ ศิลป์อุดม
ครู คศ.2

นางสาวสุมารินทร์ ถิิละเวช
ครู คศ.1

นางสาวกฤติยา สุภาพงศ์
ครู คศ.1

นางสาวธนิฏฐา ช่วงมณีโชติ
ครู คศ.1

นางสาวปุณยนุช ฝางคำ
ครู คศ.1

นางสาวจิราพร แสนท้าว
ครู คศ.1

นางสาวผกามาศ ทะสีละ
ครูผู้ช่วย

นายทวีศักดิ์ กมล
ครู คศ.1