กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกฤษณะ มุกดาลอย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวธนิฏฐา ช่วงโชติมณี
ครู คศ.2

นางสาวเกวลิน รัตน์มงคล
ครู คศ.1

นางสาวอัจฉราพร ชินอาจ
ครูผู้ช่วย