กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกฤษณะ มุกดาลอย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธนิต ศรีด้วง
ครู คศ.3

นางสาวธวรรญรัชฐ์ ธนธรรมพานนท์
ครู คศ.2

นางสาวธนิฏฐา ช่วงโชติมณี
ครู คศ.1

นางสาวเกวลิน รัตน์มงคล
ครู คศ.1