กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกฤษณะ มุกดาลอย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธนิต ศรีด้วง
ครู คศ.3

นางสาวธนิฏฐา ช่วงโชติมณี
ครู คศ.1

นางสาวเกวลิน รัตน์มงคล
ครู คศ.1

นางสาวอัจฉราพร ชินอาจ
ครูผู้ช่วย