สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวสุวรรณา ลีลา
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางศศิวิมล ไทรชมภู
ครู คศ.2

นางสาวศิริมาศ เตียงประโคน
ครู คศ.1

นางสาวรุจิรา มัฌชิโม
ครู คศ.1

นางสาวปวีณา ประพาพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวสุนิสา เส็งง่วน
ครู คศ.2