สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวปวีณา ประพาพันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวมาลา ชูเชิด
ครู คศ.3

นางสาวแป้งพิมพ์ ประเทืองผล
ครู คศ.1

นางสาวสุวรรณา ลีลา
ครู คศ.2

นางจิดาภา ศรีวงศ์กรฤต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวศิริมาศ เตียงประโคน
ครู คศ.2