สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวปาณิสรา หนูวงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางโบตั๋น เพิ่มสมบัติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวปานตะวัน นามแสน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวเกวลิน รัตนมงคล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสุดาพิม จงรัมย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางณัฐนรี สว่างวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6