สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวปวีณา ประพาพันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวมาลา ชูเชิด
ครู คศ.3

นางสาวแป้งพิมพ์ ประเทืองผล
ครู คศ.1

นางสาวสุวรรณา ลีลา
ครู คศ.2

นางสาวรุจิรา มัฌชิโม
ครู คศ.1

นางสาวศิริมาศ เตียงประโคน
ครู คศ.2