สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวศิริมาศ เตียงประโคน
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสมฤดี สารดิษฐ
ครู คศ.3

นางศศิวิมล ไทรชมภู
ครู คศ.2

นายไร่ คชเดช
ครู คศ.2

นางสาวสุวรรณา ลีลา
ครู คศ.1

นางสาวรุจิรา มัฌชิโม
ครู คศ.1

นางสาวปวีณา ประพาพันธ์
ครู คศ.1

นางณัฐชานิตย์ ธนธรรมพานนท์
ครู คศ.2

นางสาววนิศาชล พลศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิรินพร วโรตม์สุพรรณ
ครูผู้ช่วย