สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางจุไรรัตน์ สุวรรณวิจิตร
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางณัฐนรี สว่างวงศ์
ครู คศ.3

นางโบตั๋น เพิ่มสมบัติ
ครู คศ.3

นางสุดาพิม จงรัมย์
ครู คศ.3

นางสาวปาณิสรา หนูวงศ์
ครู คศ.1

นางสาวเกวลิน รัตนมงคล
ครู คศ.1