สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวสุนิสา เส็งง่วน
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางจุไรรัตน์ สุวรรณวิจิตร
ครู คศ.3

นางณัฐนรี สว่างวงศ์
ครู คศ.3

นางโบตั๋น เพิ่มสมบัติ
ครู คศ.3

นางศิรินทรา เจริญกุล
ครู คศ.3

นางณัจฉรียา แหวนมีค่า
ครู คศ.2

นางสาวปาณิสรา หนูวงศ์
ครู คศ.1

นายพิเชษฐ์ แสนมุข
ครู คศ.1

นางสาวกิ่งกาญจน์ หมายงาม
ครู คศ.1