สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวสุวรรณา ลีลา
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวมาลา ชูเชิด
ครู คศ.3

นางสาวศิริมาศ เตียงประโคน
ครู คศ.1

นางสาวรุจิรา มัฌชิโม
ครู คศ.1

นางสาวปวีณา ประพาพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวแป้งพิมพ์ ประเทืองผล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3