กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเกศินี วรรณสุข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรัชนีภรณ์ เสนาชู
ครู คศ.2

นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีทองบูรณ์
ครู คศ.2

นางสาวพรรณณี แก้วสอน
ครู คศ.1

นางปารณีย์ สุนทรวัฒน์
ครู คศ.2

นางสาวปาณิสรา หนูวงศ์
ครู คศ.2

นางสาวสุพัตรา เสริฐผล
ครู คศ.1

นางสาวพัชรี ศรีผ่องใส
ครู คศ.1

นายธนาเทพ เทียนวรรณ
ครู คศ.1

นางสาวพรฑิตา อักขราสา
ครูผู้ช่วย