กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปาณิสรา หนูวงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางรัชนีภรณ์ เสนาชู
ครู คศ.2

นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีทองบูรณ์
ครู คศ.2

นางสาวเกศินี วรรณสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

นางปารณีย์ สุนทรวัฒน์
ครู คศ.2

นางสาวปวีณา ประพาพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวพรรณณี แก้วสอน
ครู คศ.1

นางสาวสุพัตรา สาลาด
ครูผู้ช่วย

นางสาวผกามาศ ทะสีละ
ครูผู้ช่วย