กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปาณิสรา หนูวงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางรัชนีภรณ์ เสนาชู
ครู คศ.2

นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีทองบูรณ์
ครู คศ.2

นางสาวเกศินี วรรณสุข
ครู คศ.2

นางปารณีย์ สุนทรวัฒน์
ครู คศ.2

นางสาวปวีณา ประพาพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวพรรณณี แก้วสอน
ครู คศ.1

นางสาวสุพัตรา เสริฐผล
ครู คศ.1

นางสาวพัชรี ศรีผ่องใส
ครูผู้ช่วย

นายธนาเทพ เทียนวรรณ
ครูผู้ช่วย