กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปาณิสรา หนูวงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอำนาจ หาญชาญเลิศ
ครู คศ.3

นางรัชนีภรณ์ เสนาชู
ครู คศ.2

นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีทองบูรณ์
ครู คศ.2

นางสาวเกศินี วรรณสุข
ครู คศ.2

นางปารณีย์ สุนทรวัฒน์
ครู คศ.2

นางสาวปวีณา ประพาพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวพรรณณี แก้วสอน
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพัตรา สาลาด
ครูผู้ช่วย

นางสาวผกามาศ ทะสีละ
ครูผู้ช่วย