คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสายธาร โปธา
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรลิตา หวานแท้
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอุเทน ปัดงาม
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปัญญา ดาแร่
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจักรพล เมฆฆกตาล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวิมลสิริ พุมมาลา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพักจีรา กลัดอ่ำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมัลลิกา มะโนน้อย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธญานิน คำแสน
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น :