สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายทวีป เพิ่มสมบัติ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวมาลา ชูเชิด
ครู คศ.3

นางจินตนา รุ่งแจ้ง
ครู คศ.3

นางสุดาพิม จงรัมย์
ครู คศ.2

นางสาวชมษร หันชัยโชติ
ครู คศ.2

นางสาวเกศินี วรรณสุข
ครู คศ.2

นางสังวาลย์ หินขาว
ครู คศ.2

นางสาวทิพย์เทวี แก่นจันทร์
ครู คศ.1