สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายพิเชษฐ์ แสนมุข
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายทวีป เพิ่มสมบัติ
ครู คศ.3

นางสาวมาลา ชูเชิด
ครู คศ.3

นางสาวชมษร หันชัยโชติ
ครู คศ.2

นางสาวเกศินี วรรณสุข
ครู คศ.2

นางสังวาลย์ หินขาว
ครู คศ.2