สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายพิเชษฐ์ แสนมุข
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสังวาลย์ หินขาว
ครู คศ.2

นางศศิวิมล ไทรชมภู
ครู คศ.2

นางสาวเกศินี วรรณสุข
ครู คศ.2

นางสาวสุนิสา เส็งง่วน
ครู คศ.2

นางสาวเบญจวรรณ โสพันธ์
ครูผู้ช่วย