สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางบำรุงทรัพย์ มณีคำ
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวอุบลวรรณ ดีเสมอ
ครู คศ.2

นางสาวศิริรัตน์ สระแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวพนิดา วงค์ฟ้าเลื่อน
ครู คศ.1

นางสาวสุพัตรา สาลาด
ครู คศ.1

นางสาวภาณุมาส จันทร์สำราญ
ครูผู้ช่วย