กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศศิวิมล ไทรชมภู
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจุไรรัตน์ สุวรรณวิจิตร
ครู คศ.3

นางจิตรา ระวีวงษ์
ครู คศ.3

นางสาวชมษร หันชัยโชติ
ครู คศ.2

นางอัจฉรา บัวสรวง
ครู คศ.2

นางสาวไพวรรณ สุขสำราญ
ครู คศ.2

นางสาวศิริมาศ เตียงประโคน
ครู คศ.1

นางสาวกฤติยา สุภาพงศ์
ครู คศ.1

นางสาวปุณยนุช ฝางคำ
ครู คศ.1

นางสาวภาณุมาส จันทร์สำราญ
ครู คศ.1

นางสาวศิรินพร วโรตม์สุพรรณ
ครู คศ.1

นางสาวประภากร อ่ำวิลัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวเบญจวรรณ โสพันธ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรวรรณ วิชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาววริศรา สารบูรณ์
ครูผู้ช่วย