กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวศิริมาศ เตียงประโคน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจุไรรัตน์ สุวรรณวิจิตร
ครู คศ.3

นางจิตรา ระวีวงษ์
ครู คศ.3

นางอัจฉรา บัวสรวง
ครู คศ.2

นางสาวไพวรรณ สุขสำราญ
ครู คศ.2

นางศศิวิมล ไทรชมภู
ครู คศ.2

นางสาวกฤติยา สุภาพงศ์
ครู คศ.1

นางสาวปุณยนุช ฝางคำ
ครู คศ.1

นางสาวศิรินพร วโรตม์สุพรรณ
ครู คศ.1

นางสาวประภากร อ่ำวิลัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวเบญจวรรณ โสพันธ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรวรรณ วิชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาววริศรา สารบูรณ์
ครูผู้ช่วย