กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศศิวิมล ไทรชมภู
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจุไรรัตน์ สุวรรณวิจิตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางจิตรา ระวีวงษ์
ครู คศ.3

นางโบตั๋น เพิ่มสมบัติ
ครู คศ.3

นางสาวชมษร หันชัยโชติ
ครู คศ.2

นางสาวศิริมาศ เตียงประโคน
ครู คศ.1

นางสาวกฤติยา สุภาพงศ์
ครู คศ.1

นางสาวปุณยนุช ฝางคำ
ครู คศ.1

นางอัจฉรา บัวสรวง
ครู คศ.1

นางสาวภาณุมาส จันทร์สำราญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิรินพร วโรตม์สุพรรณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวไพวรรณ สุขสำราญ
ครู คศ.1