กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวรุจิรา มัชฌิโม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางณัฐนรี สว่างวงศ์
ครู คศ.3

นางบำรุงทรัพย์ มณีคำ
ครู คศ.1

นางประไพศรี จารุแพทย์
ครู คศ.2

นางสังวาลย์ หินขาว
ครู คศ.2

นางจิดาภา ศรีวงศ์กรฤต
ครู คศ.2

นางสาวจิราพร แสนท้าว
ครู คศ.1

นางสาวพรหมภัสสร เมษาดี
ครู คศ.1