กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจิดาภา ศรีวงศ์กรฤต
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางณัฐนรี สว่างวงศ์
ครู คศ.3

นางบำรุงทรัพย์ มณีคำ
ครู คศ.1

นางประไพศรี จารุแพทย์
ครู คศ.2

นางสังวาลย์ หินขาว
ครู คศ.2

นางสาวจิราพร แสนท้าว
ครู คศ.1

นางสาวพรหมภัสสร เมษาดี
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.หญิงนันท์นภัส ลาภา
ครูผู้ช่วย