กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางจิดาภา ศรีวงศ์กรฤต
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางณัฐนรี สว่างวงศ์
ครู คศ.3

นางบำรุงทรัพย์ มณีคำ
ครู คศ.2

นางประไพศรี จารุแพทย์
ครู คศ.2

นางสังวาลย์ หินขาว
ครู คศ.2

นางสาวจิราพร แสนท้าว
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.หญิงนันท์นภัส ลาภา
ครูผู้ช่วย