กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางจิดาภา ศรีวงศ์กรฤต
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางณัฐนรี สว่างวงศ์
ครู คศ.3

นางบำรุงทรัพย์ มณีคำ
ครู คศ.2

นางประไพศรี จารุแพทย์
ครู คศ.2

นางสังวาลย์ หินขาว
ครู คศ.2

นางสาวจิราพร แสนท้าว
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.หญิงนันท์นภัส ลาภา
ครู คศ.1

นางสาวกฤติยา คำมณี
ครูผู้ช่วย