สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวชมษร หันชัยโชติ
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางศศิวิมล ไทรชมภู
ครู คศ.2

นางสาวเกศินี วรรณสุข
ครู คศ.2

นางสังวาลย์ หินขาว
ครู คศ.2

นางสาวสุนิสา เส็งง่วน
ครู คศ.2

นายพิเชษฐ์ แสนมุข
ครู คศ.1