สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายธนเทพ เทียนวรรณ
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสังวาลย์ หินขาว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางศศิวิมล ไทรชมภู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวเกศินี วรรณสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวเบญจวรรณ โสพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวสุนิสา เส็งง่วน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวหยาดเดือน กลับเอียด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นายไร่ คชเดช
ครู คศ.2

นางจินตนา รุ่งแจ้ง
ครู คศ.3