สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายอรรถกฤษณ์ บุญเงิน
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายอำนาจ หาญชาญเลิศ
ครู คศ.2

นางสาวพิชญ์ประอร ภวันต์
ครู คศ.2

นางสาวอุบลวรรณ ดีเสมอ
ครู คศ.2

นายนนท์วริศ ธนาวงษ์โรจน์
ครู คศ.2

นายกฤษณะ มุกดาลอย
ครู คศ.2

นางบำรุงทรัพย์ มณีคำ
ครู คศ.1

นางสาวศิริรัตน์ สระแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวพนิดา วงค์ฟ้าเลื่อน
ครู คศ.1

นางสาวสุพัตรา สาลาด
ครูผู้ช่วย

นางสาวภาณุมาส จันทร์สำราญ
ครูผู้ช่วย