สายชั้นอนุบาล

นางสาวอุมารัตน์ บุญเกิด
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางกนกวรรณ โกศลประดิษฐ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวจิราภรณ์ แสนจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาววรรณภรณ์ จันทแตง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวธนาภรณ์ ภักดีพิพัฒน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวนิราวัลย์ ดรลาดพันธ์
ครู คศ.1

นางอังคณา ต้นโต
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสุวรรณา สุขุมารินทร์
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวอรมนัด วงษ์สลาม
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวเอนินทร์ นาคเลิศ
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวกมลทิพย์ ตำปู
ครูผู้ช่วย

นางจันทร์อัมพร ด้วงอินทร์
พี่เลี้ยงเด็ก