สายชั้นอนุบาล

นางสาวอุมารัตน์ บุญเกิด
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

นางกนกวรรณ โกศลประดิษฐ์
ครู คศ.2

นางสาวจิราภรณ์ แสนจันทร์
ครู คศ.1

นางสาววรรณภรณ์ จันทแตง
ครู คศ.2

นางสาวธนาภรณ์ ภักดีพิพัฒน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิราวัลย์ ดรลาดพันธ์
ครูผู้ช่วย

นางอังคณา ต้นโต
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสุวรรณา สุขุมารินทร์
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวอรมนัด วงษ์สลาม
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวเอนินทร์ นาคเลิศ
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวกมลทิพย์ ตำปู
ครูผู้ช่วย

นางจันทร์อัมพร ด้วงอินทร์
พี่เลี้ยงเด็ก