ปฐมวัย

นางสาวอุมารัตน์ บุญเกิด
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางกนกวรรณ โกศลประดิษฐ์
ครู คศ.2

นางสาววรรณาภรณ์ จันทร์แตง
ครู คศ.2

นางสาวจิราภรณ์ แสนจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวธนาพร ภักดีพิพัฒน์
ครู คศ.1

นางสาวนิราวัลย์ ดรลาดพันธ์
ครูผู้ช่วย

นางจันทร์อัมพร ด้วงอินทร์
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสุวรรณา สุขุมารินทร์
พี่เลี้ยงเด็ก

นางอังคณา ต้นโต
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวกมลทิพย์ ตำปู
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวอรมนัด วงษ์สลาม
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวเอนินทร์ นาคเลิศ
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวนันทนา ลามณี
พี่เลี้ยงเด็ก