สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางอัจฉรา บัวสรวง
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางจิตรา ระวีวงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางรัชนีภรณ์ เสนาชู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอัญชลี ซึมกระโทก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวอัฐภิญญา ถาวร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวอรวรรณ วิชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5