สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางจิตรา ระวีวงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางรัชนีภรณ์ เสนาชู
ครู คศ.2

นางอัจฉรา บัวสรวง
ครู คศ.1

นางสาวอัญชลี ซึมกระโทก
ครู คศ.1

นางอรพันธ์ เทียมสยาม
ครู คศ.3

นางจิดาภา ศรีวงศ์กรฤต
ครู คศ.1

นายธนิต ศรีด้วง
ครู คศ.3

นางปิยนาฏ แสงฉาย
ครู คศ.2

นางกฤษภรณ์ ทูลไธสง
ครู คศ.1

นางสาวเกวลิน รัตน์มงคล
ครู คศ.1