สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางจิดาภา ศรีวงศ์กรฤต
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางจิตรา ระวีวงษ์
ครู คศ.3

นางรัชนีภรณ์ เสนาชู
ครู คศ.2

นางอัจฉรา บัวสรวง
ครู คศ.1

นางสาวอัญชลี ซึมกระโทก
ครู คศ.1

นางอรพันธ์ เทียมสยาม
ครู คศ.3