สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางกานต์สุภางค์ บุญเนตร์
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางพรพิมล ตรีศรี
ครู คศ.3

นางชญานันท์ แสงทองแจ่ม
ครู คศ.2

นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีทองบูรณ์
ครู คศ.2

นางไพวรรณ สุขสำราญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวพรรณณี แก้วสอน
ครู คศ.1