สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางอัจฉรา บัวสรวง
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางจิตรา ระวีวงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางรัชนีภรณ์ เสนาชู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางจิดาภา ศรีวงศ์กรฤต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวอัญชลี ซึมกระโทก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวพัชรี ศรีผ่องใส
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6