สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางวัลลีย์ กุศลกรรมบถ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางพรพิมล ตรีศรี
ครู คศ.3

นางสุนี อินทรกำแหง
ครู คศ.3

นางกิ่งแก้ว ภู่ขาว
ครู คศ.3

นางชญานันท์ แสงทองแจ่ม
ครู คศ.2

นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีทองบูรณ์
ครู คศ.2

นางสาวปัทมา ช่วยเกิด
ครู คศ.2

นางสาวพรหมภัสสร เมษาดี
ครู คศ.1

นางสาวพรรณณี แก้วสอน
ครูผู้ช่วย