สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวอัญชลี ซึมกระโทก
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาววริศรา สารบูรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางจิตรา ระวีวงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางอัจฉรา บัวสรวง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวอรวรรณ วิชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวอัฐภิญญา ถาวร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวลดาวัลย์ เขียวสุภาพ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวณัฐพร ไตรพรม
ครูผู้ช่วย