สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางอัจฉรา บัวสรวง
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางจิตรา ระวีวงษ์
ครู คศ.3

นางรัชนีภรณ์ เสนาชู
ครู คศ.2

นางจิดาภา ศรีวงศ์กรฤต
ครู คศ.2

นางสาวอัญชลี ซึมกระโทก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4