กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวศิริรัตน์ สระแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวมาลา ชูเชิด
ครู คศ.3

นางพรพิมล ตรีศรี
ครู คศ.3

นายวีรักษ์ ชัยศรี
ครู คศ.2

นายพิเชษฐ์ แสนมุข
ครู คศ.1

นางสาวอัญชลี ซึมกระโทก
ครู คศ.1

นายทวีศักดิ์ กมล
ครู คศ.1

นางสาวสุวรรณา ลีลา
ครู คศ.1

นายธวัชชัย ฤทธิรงค์
ครูผู้ช่วย

นางโบตั๋น เพิ่มสมบัติ
ครู คศ.3