กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุวรรณา ลีลา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวมาลา ชูเชิด
ครู คศ.3

นางโบตั๋น เพิ่มสมบัติ
ครู คศ.3

นางพรพิมล ตรีศรี
ครู คศ.3

นางสาวศิริรัตน์ สระแก้ว
ครู คศ.2

นายวีรักษ์ ชัยศรี
ครู คศ.2

นายพิเชษฐ์ แสนมุข
ครู คศ.1

นางสาวอัญชลี ซึมกระโทก
ครู คศ.1

นายทวีศักดิ์ กมล
ครู คศ.1