กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวศิริรัตน์ สระแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวมาลา ชูเชิด
ครู คศ.3

นางอรพันธ์ เทียมสยาม
ครู คศ.3

นางสมฤดี สาระดิษฐ
ครู คศ.3

นางพรพิมล ตรีศรี
ครู คศ.3

นางวัลลีย์ กุศลกรรมบถ
ครู คศ.3

นายวีรักษ์ ชัยศรี
ครู คศ.2

นายพิเชษฐ์ แสนมุข
ครู คศ.1

นางสาวอัญชลี ซึมกระโทก
ครู คศ.1

นายทวีศักดิ์ กมล
ครู คศ.1