กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายพิเชษฐ์ แสนมุข
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวมาลา ชูเชิด
ครู คศ.3

นางอรพันธ์ เทียมสยาม
ครู คศ.3

นางสมฤดี สาระดิษฐ
ครู คศ.3

นางพรพิมล ตรีศรี
ครู คศ.3

นางวัลลีย์ กุศลกรรมบถ
ครู คศ.3

นายวีรักษ์ ชัยศรี
ครู คศ.2

นางสาวศิริรัตน์ สระแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวอัญชลี ซึมกระโทก
ครู คศ.1

นางสาวทิพย์เทวี แก่นจันทร์
ครู คศ.1

นายทวีศักดิ์ กมล
ครูผู้ช่วย

นายทัฬหวิชญ์ ฐิติรัตน์สกุล
ครูอาสา