กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายไร่ คชเดช
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางกิ่งแก้ว ภู่ขาว
ครู คศ.3

นางจินตนา รุ่งแจ้ง
ครู คศ.3

นางปิยนาฏ แสงฉาย
ครู คศ.2

นางสาวอุบลวรรณ ดีเสมอ
ครู คศ.2

นางสาววิรุฬห์กานต์ ศิลป์อุดม
ครู คศ.2

นางสุดาพิม จงรัมย์
ครู คศ.3

นางสาวกิ่งกาญจน์ หมายงาม
ครู คศ.1

นายสมานพันธ์ ขุนเสวี
ครู คศ.1

นายภัทรพงศ์ พลขาล
ครูผู้ช่วย