กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายไร่ คชเดช
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางกิ่งแก้ว ภู่ขาว
ครู คศ.3

นางจินตนา รุ่งแจ้ง
ครู คศ.3

นางปิยนาฏ แสงฉาย
ครู คศ.2

นางณัจฉรียา แหวนมีค่า
ครู คศ.2

นางสาวอุบลวรรณ ดีเสมอ
ครู คศ.2

นายอรรถกฤษณ์ บุญเงิน
ครู คศ.2

นางสาววิรุฬห์กานต์ ศิลป์อุดม
ครู คศ.2

นางสุดาพิม จงรัมย์
ครู คศ.3

นางสาวกิ่งกาญจน์ หมายงาม
ครู คศ.1