ภาพกิจกรรม
ตรวจสอบองค์ประกอบ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
9 พฤษภาคม 2566
นางกาวิน เครือมณี ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรโรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบองค์ประกอบ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้มีความเหมาะสม เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสู่ศตวรรษที่ 21
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2566,15:12   อ่าน 17 ครั้ง